Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Pік 2012

 

Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники
тощо викладачів університету
видані у 2012 р


 
1. Мала  енциклопедія  міжнародної  безпеки / За  заг. ред  Ю.Л. Бошицького, О.В.Потєхіна. - К.: Вид-во  Європейського  університету,  2012 - 368 с. ISBN 978-966-301-224-2
 
2. Правова система України в умовах сучасних національних  та  міжнаціональних тенденції розбудови державності: монографія /  за заг.ред проф.Бошицького Ю.Л., Київський  університет  права  НАН Українию - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 616 с. ISBN 978-966-351-280-8
 
3. Шеремет А.П. Теоретичні  основи  джерел  доказової інформації:  монографія .- / А.П. Шеремет;  Міністерство освіти, науки і спорту України, Київський університет  права НАН України,  К.:  Вид-во  Європейського університету. - 2012. - 111 с. ISBN 978-966-301-230-8
 
4. Бевз С.І.  Підприємницьке  право  в  схемах:  загальна  частина:  Навч.посіб. / За заг.ред. С.І.Бевз / Бевз С.І.- К.: ПП "Фірма "Гранмна""., 2012. - 292 с.
 
5. Дей М.О., Бурлак О.В. Практикум: Міжнародне  публічне  право. Навч.посібник / М.О.Дей, О.В.Бурлак. - К.: ПП Фірма "Гранмна",  2012. - 256 с.
 
6. Мала  енциклопедія  ТДП  / За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. - К.: Кондор - Видавництво, 2012, - 368 с.
 
7. Наукові  читання, присвячені  пам"яті  В.М.Корецького: 36. наук.праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.:Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. - 444 с.
 
8. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 квітня 2012 р ./НАН України Київський університе права .- К., Вид-во Європейського університету, 2012. - 252 с.
 
9. Мала енциклопедія конституційного права./ За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького; Київський університет права НАН України - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 462 с.
 
10.Великий енциклопедичний юридичний словник    / за ред. переробл. і доповн. – К.: Юридична думка, 2012. -1012 с
 
11.Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: збірник матеріалів науково-практичної конференції (24 лютого 2010 р.) Вип. 1 / Національна акдемія наук України Київський університет права та Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної  власності при інституті держави і права В.М.Корецького. К.:Вид-во Європейського університету.-2012.-156 с.
 
12. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: збірник матеріалів науково-практичної конференції (22 лютого 2011 р.). Вип. 2 / Національна академія наук  України Київський університет права та Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної  власності при іеституті держави і права В.М.Корецького. К.:Вид-во Європейського університету.-2012.- 142 с.
 
13. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку:  36 наук.пр. Всеукр.наук.-
практ.конф.
/Київський ун-т права НАН України,[редкол.:Шемшученко Ю.С.,
Бошицький Ю.Л.Чернецька О.В. та інш.].-К.:Видво Європейського університету, 2012 - 534 с.
 
14.Мала енциклопедія кримінального права / за заг.ред.проф.Ю.Л.Бошицького; НАН України, Київський університет права,-Київ:Вид-во європ. ун-ту,2012.- 284 с.
 
15. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (11 грудня 2012р.. м. Київ)/ Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Дей М.О., Пєреверзєва О.С., Єдгарова І.В. та інші].- Вип.1.
 
16.Ю.Л.Бошицький. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики: монографія /Ю.Л.Бошицький, М.М.Яшарова; НАН України. Київський ун-т права, Міжнародний центр правових пробл.інтелект.власності при Інституті держави і права ім.Корецького.-К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012.-260 с
 :
17.Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія /Подоляк С.А. - Київ: Видавництво Ліра-К.,2012.-214 с. ISBN 978-966-2609-40-0  
 
18.КОДЬЄВА О.П.   Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посіб. / О.П. Кодьєва ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Київський ун-т права Нац. акад. наук України.
 
19. Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. / Редкол. Шемшученко Ю.С, Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Короленко М.П., Дей М.О., Тростюк З.А., Бевз С.І. 2012 p


20. Європейська юридична освіта і наука. Зб.наук.пр. VII Міжнар.наук.-прак. конф ./Редкол.Бошицький Ю.Л.,Ващук Ф.Г.,Чернецька О.В.,Ващук О.М.,-К.;Видавництво Ліра-К, 2012.-300 с.


 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28