Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Сектор іноземних мов Київського університету права НАН України

Новини | Навчально-методична робота | Наукова робота
Викладачі Партнерські зв'язки

    Викладання мовних дисциплін у Київському університеті права НАН України забезпечують 9 штатних працівників та 1 сумісник сектору іноземних мов. Основним завданням сектору є забезпечення навчально-виховної роботи з іноземних мов на двох факультетах: юридичному  та  факультеті міжнародних відносин  .
     І. Навчальна та навчально-методична робота
Головні напрями діяльності сектору  ґрунтуються на пріоритетах у сфері навчально-виховної роботи. Відтак  основними завдання сектору іноземних мов є:
•    підвищення рівня викладання іноземних мов;
•    запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов;
•    удосконалення внутрішньої системи контролю якості;
•    здійснення комплексу заходів для створення позитивної мотивації студентів;
•    врахування специфіки викладання іноземних мов з огляду на спеціальність, яку вони  здобувають.
Зважаючи на  означені завдання  організація навчально-виховного процесу ґрунтується на  таких педагогічних принципах:
•     релевантності (зорієнтованість на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби студентів);
•     інтегративності (теми, що опрацьовують у ході навчального процесу є взаємопов’язаними та взаємозумовленими);
•     активності (передбачається активна участь студентів у навчально-виховному процесі та персональна зацікавленість у власному освітньому й професійному розвитку);
•     розвитку особистості (визначається важливість особистісного й інтелектуального розвитку студентів).
 
 
Реалізацію педагогічних принципів забезпечує зорієнтованість навчально-виховного процесу на такі цілі:
•    практичну (формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетентностей);
•    когнітивну (формування у студентів когнітивної компетентності у зв’язку з іншими видами компетентностей);
•    емоційно-розвивальну (створення у студентів позитивної мотивації до оволодіння всіма аспектами мовленнєвої компетентності);
•    освітню (розвиток здатності до самооцінки та самоосвіти як передумови подальшого професійного розвитку студентів);
•    професійну (формування у студентів професійної компетентності шляхом використання на заняттях різних методів і прийомів навчання);
•   виховну (виховання і розвиток студента як суб’єкта культури; формування загальнопрофесійних та соціально значущих якостей особистості випускника вищого навчального закладу, необхідних для його соціальної адаптації та повноцінного функціонування як у професійному середовищі, так і за його межами).

  Слідування вимогам концепції викладання іноземних мов уможливлює впровадження міжнародних стандартів у процес викладання іноземних мов. У цьому аспекті завданнями сектору є:
1. Впровадження у навчання сучасних комунікативних методів, а саме кейс-методу, або методу аналізу ситуацій.
2. Дотримання системи контролю знань студентів, а саме: поточного, тематичного, рубіжного і підсумкового видів контролю;
3. Підвищення методичного та наукового рівнів викладання іноземних мов.

1.1. Навчальна робота
Щодо навчальної роботи перед викладачами сектору іноземних мов постають такі завдання:
1.    Створювати позитивну мотивацію для вивчення іноземних мов шляхом застосування сучасних методів навчання та використання технічних засобів наочності.
2.    Організувати систематичний контроль знань студентів.
3.    Підвищити відповідальність викладачів за якість проведення та об’єктивність перевірки контрольних робіт.
4.    Заслуховувати на засіданнях кафедри питання, що стосуються навчальної дисципліни та якості  знань студентів.
Одним із аспектів роботи сектору є підготовка аспірантів факультетів до складання кандидатського екзамену. Для успішного складання іспиту здобувачу необхідно продемонструвати володіння всіма аспектами іноземної мови. З огляду на це, перед викладачами постає завдання:
5.    Підготувати аспірантів до кандидатського екзамену, його письмової частини та до усної співбесіди; здійснювати наукове керівництво при написанні рефератів.
ІІ. Науково-дослідна робота
Високий рівень викладання іноземних мов можливий лише за умови підвищення наукової кваліфікації викладачів. Перед сектором іноземних мов постає за-вдання сприяти підвищенню  наукової кваліфікації викладачів шляхом навчання у заочній аспірантурі, стажування, прикріплення в якості пошукувачів,  на-писання дисертаційних досліджень, статей, активної участі у конференціях, семінарах. ІІІ. Навчально-методична робот
Головними завданнями є:
1.     Постійне оновлення та вдосконалення навчальних програми з усіх навчальних дисциплін і для всіх років навчання  відповідно до вимог НМК.
2.    Створення методичних посібників для студентів  із метою методичного забезпечення викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.  
3.     Підвищення методичного рівня викладання іноземних мов шляхом взаємовідвідування занять, участі у семінарах та конференціях з методики навчання іноземних мов.


ІV. Виховна робота
Виховна робота зі студентами сторона є невід’ємною  частиною навчального процесу. Відтак перед викладачами кафедри постають такі завдання.
1.     Прискіпливо ставитись до навчальних матеріалів, що використовуються на заняттях із іноземних мов задля оцінки їх змістовності, естетичної спрямованості, здатності виховного впливу на особистість студента. 
2.     Для підсилення позитивної вмотивованості студентів продовжувати розвиток міжнародних зв’язків кафедри з країнами, мова яких вивчається.
3.     Залучати студентів до участі у загальноуніверситетських культурних заходах.
4.    У межах тематики навчальних занять організовувати відвідання закладів культури з подальшим їхнім обговоренням на заняттях із іноземних мов.

V. Міжнародна діяльність
1. Участь викладачів сектору  в міжнародних конференціях
2. Участь викладачів сектору в міжнародних семінарах:
•  Семінарі з питань застосування мультимедійних технологій у навчанні
•  TESOL  Symposium on “English Language Assessment”
•  Семінари American House “Business Writing”, “Pair Work”, “Internet for Students”, “Literature of Work”
•  Семінари у ресурсному центрі для викладачів при посольстві США
3. Проходження стажування за кордоном
4. Підвищення кваліфікації викладачів сектору в міжнародних організаціях та центрах, зокрема: TESOL – Ukraine,The English Teaching Resource Centre. 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28