Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Держава і право: Збірник наукових праць
Збільшити
Обкладинка
                     

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ № 39
 

Держава і право
Юридичні
і політичні
науки

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

Київ

2008

     

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

 

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Збірник затверджено ВАК України як наукове фахове видання,
в якому можуть
публікуватися результати десертаційних досліджень
 

Редакційна колегія

Ю. С. Шемшученко - академік НАН України,доктор юридичних наук, іноземний член Російської Академії наук (голова редколегії)
І. О. Кресіна - доктор політичних наук (головний редактор)
О. М. Костенко - доктор юридичних наук (заступник головного редактора)
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В. І. Акуленко - доктор юридичних наук
В. Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
В. С. Журавский - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
А. А. Коваленко - доктор політичних наук
Н. Р. Малишева - доктор юридичних наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
І. Г. Оніщенко - доктор політичних наук
Н. М. Оніщенко - доктор юридичних наук
М. В. Оніщук - кандидат юридичних наук
Н. М. Пархоменко - кандидат юридичних наук
В. І. Семчик - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
В. Ф. Сіренко - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
О. Ф. Скрипник - доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
Н. М. Хуторян - доктор юридичних наук
В. В. Цвєтков - доктор юридичних наук член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук
Л. Є. Шкляр, -доктор політичних наук

     Д 36.Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Випуск 39. - К.:Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008.- 760 с.

   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління. адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, криміналогії, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
   Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.

 Зміст
   
Розділ 1.    Теорія держави і права

Зміст Дудченко В.В. Про «суще» та «належне у праві
Лощихин О.М. Правові проблеми реалізації економічних функцій сучасної держави
Аніщук Н.В. Еволюція прав жінок у контексті викорінення гендерного насильства
Мірошниченко М.І. Ідеологія потестарності (До питанння онтологічної і формальної мотивації категорії права)
Дмитрієнко Ю.М. Поняття «правова мета» у правових категоріях «наявний правовий стан української правової свідомості» та «цільовий правовий стан української правової свідомості»: пошуки критеріїв логічного та нормативного співвіднесення
Заморська Л.І. Логіко-структурні закономірності щодо визначених норм права
Стрельцова О.В. Актуальні питання джерел права в аспекті правоутворення
Корж Є.М. Механізм реалізації інформаційної функції права у діяльності органів внутрішніх справ України
Шакірзянова І.В. Політичний і державний режими: сучасні погляди та характеристики
Красовська В.Г. Правові стимули (поняття, ознаки, види)
Дородний П.Г. Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління
Колотова О.В. Поняття та сутність прогалин у праві
Сунєгін C.O. Правова сім'я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення
Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм
Васянович О.А. Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман
Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння
Кириченко О.М. Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України
Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції Євгеньєва A.M. Проблеми правового регулювання участі громадськості у законодавчому процесі в Україні
Коцюба А.Є. Юридичний світогляд і методологія правознавства
Мухамєдова Е.Е. Історичний розвиток прав і свобод особи


Розділ 2.
    Історія держави і права
Гладкий C.O. Кооперація як об'єкт історико-правового пізнання у контексті системного підходу
Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст.
Галунько В.В. Державна функція охорони соціалістичної власності як чинник геноциду українського народу (1932-1933)
Ковальчук В.Б. Про державний суверенітет та легітимність державної влади у політико-правовому вченні Томаса Гоббса
Грін О.О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 pp.)
Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі
Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII)


Розділ 3.
    Конституційне право
Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень
Мартинюк P.C. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг
Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи
Волошин Ю.О. Досвід конституційних реформ в Іспанії у світлі процесів європейської міждержавної інтеграції: класична модель переходу від диктатури до демократії
Максименко С.В. Міграційна політика України: онтологічні та гносеологічні підходи щодо визначення її поняття, предмета та функцій
Клочков В.Г. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду за дотриманням та застосуванням прав і свобод особистості
Сліденко І.Д. «Неоране поле» українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції
Мяловицька Н.А. Особливості конституційно-правового статусу автономних утворень у Швейцарії
Мазур М.В. Прецеденти Європейського суду з прав людини в системі джерел конституційного права України
Копча В.В. Реформа місцевого публічного управління у Словацькій Республіці в контексті вступу до ЄС
Нестеренко О.В. Правозахисні організації в механізмі забезпечення права на доступ до інформації
Хоруженко О. О. Упровадження міжнародної норми якості ISO 9001:2000 у роботу органів місцевого самоврядування в Україні
Бровченко Н.В. Юридичні факти у конституційному праві України: проблеми визначення дефініції та виділення кваліфікаційних ознак
Припхан І.І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин
Омельченко Н.Л. Законодавча функція у системі функцій Верховної Ради України
Севрюков В.В. Щодо періодизації становлення та розвитку конституційних гарантій забезпечення прав національних меншин та корінних народів в Україні
Руденко В.Ю. Правозахисна функція органів прокуратури
Дзюбановський Ю.І. Поняття та ознаки реалізації конституційного права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Федоров И.В. Роль органов местного самоуправления в становлении социальной работы в территориальной громаде: теоретические подходы к пониманию становления системы


Розділ 4.
Адміністративне право

Полюхович В.І. Характеристика фондового ринку через призму його класифікації за критеріями організаційних засад функціонування
Мінченко P.M. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні
Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві
Волкович О.Ю. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як необхідна складова діяльності адміністративних процедур у державному управлінні
Ніколаєнко К.В. Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг в Україні
Співак М.В. Правові проблеми та перспективи застосування статей 45 та 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Липа В.А. Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу


Розділ 5.
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Прилипко C.M. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства
Кучеренко І.М. Проблеми розвитку житлового законодавства України
Тимченко Г.П. Проблеми вибору належного суду (підсудності) з огляду на принципи цивільного процесуального права
Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі
Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб'єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі
Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів
Ясінська Л.Е. Особливості розвитку нотаріату на західноукраїнських землях
Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Коритко Л.Я. Загальна характеристика суб'єктів господарювання у Східній Галичині та в Буковині, що здійснювали фінансову діяльність в австро-угорський період (1867-1918)
Чомахашвілі О.Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки
Островерх A.M. Гарантійні виплати: теорія і практика
Черевко П.П. Правове регулювання прийняття рішення про реорганізацію юридичних осіб приватного права
Огнев 'юк Г.З. Особливості представництва у сфері інтелектуальної власності
Стреля М.И Роль интеллектуальной собственности в развитии экономической системы Украины Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу
Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування


Розділ б.
Фінансове та банківське право

Чернадчук В.Д. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу
Монаєнко А.О. Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки
Пилцпишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування


Розділ 7.
Аграрне, екологічне та земельне право

Чорноус О.В. Правові аспекти надрокористування у виключній (морській) економічній зоні України
Настечко О.Д. Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері природокористування та охорони довкілля
Палехов Д.О. Правова процедура стратегічної екологічної оцінки
Литвинець В.М. Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю
Тарасюк В.М. Правова природа земельного аукціону
Антонюк У.В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту


Розділ 8.
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Берзін П.С. Використання поняття «умовна фінансова одиниця» у кримінальному кодексі Азербайджанської Республіки (на прикладі злочинів у сфері економічної діяльності)
Анчукова М.В. Щодо захисту державної таємниці за Кримінальним кодексом України
Медицький І.Б. Ігроманія як фонове явище злочинності (постановка проблеми)
Єзерський Р.Б. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки
Боднар 1.В. Проблеми визначення умов індивідуальної злочинної поведінки в установах виконання покарань закритого типу на сучасному етапі реформування кримінально-виконавчої системи України
Беньківський В.О. Причиновий зв'язок і проблема розмежування складів злочинів
Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток
Якимець О.І. Принципи застосування криміналістичних науково-технічних засобів у цивільному процесі Дякур М.Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину
Задоя К.П. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності
Тихонова О.В. Суб'єкти використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням
Петечел О.Ю. Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих на досудовому слідстві
Камінська А.В. Роль даних, що стосуються особи обвинуваченого у забезпеченні його прав
Дроздович Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді.
577 Кучевська С.П. Об'єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду
Денисова О.В. Некоторые этапы становления уголовно-правовых норм об ответственности за применение пыток
Скільська Л.Д. Техніко-тактичні особливості використання відеозапису у процесі огляду місця події


Розділ 9.
Міжнародне право і порівняльне правознавство
Буткевич О.В. Міжнародне морське право у добу Середньовіччя
Фединяк Г.С. Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному приватному праві
Хорошаєв Є.С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС ...591 Курченко С.В. Роль и значение международных неправительственных организаций в становлении и развитии мирового гражданского общества
Львова Е.О. Международное экономическое право: онтологические и аксиологические подходы к определению понятия
Грицаєнко Л.Л. Проблеми правової природи та правосуб'єктності Європейського Союзу
Пшевлоцъка Т.О. Європейський ордер на арешт як форма уніфікації кримінального права між державами-членами Європейського Союзу
Д. М. оглы Ганберов. Правила международного экологического права в национальном законодательстве Азербайджанской Республики
Цирфа Ю.А. Еволюція відносин США та В'єтнаму після завершення війни в Індокитаї та їх вплив на систему регіональної стабільності


Розділ 10.
Політичні науки

Алєксєєнко І.В. Інтеграція Європи: демократичний виклик чи виклик демократії? Співак В.М. Еволюція інституту сім'ї у процесі глобалізації
Нагорняк М.М. Національна ідея і гуманістичний ідеал (за Т.Г. Масариком)
Бушанський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості
Дубас О.П. Ціннісно-комунікативний простір як об'єкт політологічного аналізу
Верлан-Кульшенко О.О. Співпраця територіальних громад з громадськими організаціями та громадськістю як одна із форм децентралізації влади в Румунії
Логвинчук В. В. Особливості сучасної множинної парадигми розуміння толерантності
Цебенко С.Б. Соціально-економічні права людини в інтерпретації сучасного православ'я (на матеріалах соціальної доктрини Російської Православної Церкви)
Сабанадзе Ю.В. Роль клану як групи тиску в перехідних суспільствах
Дівак В.В. Сепаратизм як соціально-політичне явище: сутність і причини виникнення
Строган А.Ю. Охорона та захист прав і свобод національних меншин у правовій демократичній державі та розвинутому громадянському суспільстві
Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст.
Пивоваров А. С. Основні аспекти українсько-польського стратегічного партнерства
Ярошко О.З. Особливості процесу формування зовнішньої політики України на початку 90-х років XX ст.
Кубай І.М. Проект «мирної організації» європейських держав Їржі з Подєбрад як середньовічний прообраз сучасних міжнародних організацій
Юрченко Є.О. Стратегія електорального циклу у виборчих технологіях
Малашенко Л. О. Державна інформаційна політика в Україні: формування основних засад електронної демократії
Гуцало М.Г. Теорія і практика реалізації антитерористичних стратегій провідними країнами світу


Розділ 11.
Рецензії

Колесник В.Ф., Сидоренко М.Й. Системне дослідження генезису державності і права України в європейському контексті

  

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28