Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Васильчук Володимир Миколайович
Васильчук Володимир Миколайович
vasilchuk.jpg
Професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін


Звання, вчені ступені, державна служба:
-    кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.01. – історія України);
-    доцент МОН;
-    доктор історичних наук (спеціальність 07.00.01. – історія України);
-    професор МОН.
Наукові інтереси полягають у дослідженні історії українського права, історії України, країнознавства, туристичного країнознавства, історії світового і вітчизняного туризму.
Професійну діяльність у галузі освіти та науки розпочав у 1981 році - працював на посадах асистента, викладача, доцента, заступника декана факультету, професора, завідувача аспірантурою та докторантурою, декана факультету відповідно у Запорізькому державному педагогічному інституті, Київському національному лінгвістичному університеті. Є членом спеціалізованих вчених рад Д 41.051.08 Одеського національного університету ім.І.І. Мечникова на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата); Д 58.053.04 Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата). Нагороджений неодноразово Почесними грамотами Міністерства освіти України, значком «Відмінник освіти України», неодноразово Почесними грамотами ректорату КНЛУ, Подякою Київського міського голови, Почесною грамота Київського міського голови, знаком «Петро Могила».
Є автором більше 120 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій «Развитие немецкого этноса в Украине» (2003р.) та «Німці в Україні. Історія й сучасність (друга половина XVIII – початок XXI ст.)» (2004р.), а також 2 навчальних посібника з грифом МОН України: «Німецькі колонії в Україні (ХVІІІ – початок ХХ ст.)» та «Німецький етнос в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)», публікацій у колективних монографіях, збірниках наукових праць, часописах, а саме:
1)    Феномен Юрія Миколайовича Реріха і Україна – 110 років від дня народження Ю.М. Реріха: матеріали Міжнар. наук. – громад. конф. (м. Київ 8 грудня 2012 р.) / [ред. колегія С.Л. Крук (гол. ред.) В.К. Гаврилькевич, Л.О. Подкоритова/ Київський нац. лінгвіст. Ун-т, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Скороводи НАН України, Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченко, Хмельницький нац. ун - т, Кримське відділення Міжнар. Центру Реріха, Хмельницький обл. центр, Всеукр. культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки. Подільський культурно-просвітницький центр, 2013. – С. 3 – 8.
2)    Німецький етнос в Криму у XIX столітті. // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за. заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Частина III. – Луганськ: ФОП Котова, 2013. – С.149 – 151.
3)    Етнічні німці на Півдні України XVIII – XIX століття // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – № 13/12. – Запоріжжя, 2013. – С. 45-54.
4)    Німецька спільнота у Києві: історія і сучасність // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2015. – Вип. 16.– Ч. 2 – С. 130–137.
5)    Перші німецькі колонії на Півдні України (XVIII-XIX ст.) // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – № 15/2. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-69.
6)    Австрійці в українському історико-культурному процесі // Австрія й Україна на історичних перехрестях: наук. зб. / упоряд.: проф., д.і.н. І.В. Жалоба, доц., к.і.н. О.Р. Купчик, к.і.н. Л.В. Шпаковськи. – К.: Дипломат. акад. України при МЗС України, 2016. (укр. і нім. мовами) – С. 218-232.
7)    Сторінки історії українських німців // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Desember issue 10, 2016 – С.167 – 171.
8)    Нариси історії товариства Червоного Хреста – Монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 276 с. (у співавторстві).
9)    Особливості відображення вербування цивільного населення на примусову працю до Німеччини під час другої світової війни у споминах селян півдня України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 2. – С. 79 – 83. (у співавторстві).
10)    Вклад німецьких поселенців у розвиток сільського господарства України // Вісник аграрної історії Науковий журнал. Випуск 18. Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова – Національний університет біоресурсів і природокористування України – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України – 2016 – С.14-22.
11)    Сторінки історії українських німців // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво Гілея, 2017 – Вип. 116 (1) – С. 25-31.
12)    Культурна спадщина етнічних німців в Україні ХVІІІ-ХІХ ст. // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: збірка наукових праць / відп. ред. О.А. Бачинська. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 33-48.
13)    Етапи розселення німців в Україні // Історія німців України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – С. 4 – 25.
 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg