Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
 
Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції

Сучасний розвиток вищої освіти в Україні вимагає активної участі вищих навчальних закладів у приєднанні та діяльності в межах єдиного Європейського простору вищої освіти. Враховуючи ґрунтовні зміни вищої освіти на європейському рівні в напрямку уніфікації та гармонізації національних освітніх систем із єдиними вимогами європейської спільноти Київський університет права не залишається осторонь від запровадження прогресивних методик у власний навчальний процес.

 Відповідно до концепції створення та діяльності Київського університету права - поєднання юридичної науки та освітньої діяльності, керуючись сучасними принципами Болонського процесу у розвитку єдиного міжнародного простору вищої освіти Київський університет права поетапно запроваджує в своїй діяльності сучасні інноваційні програми і моделі, що направлені на вдосконалення навчального процесу та інтеграцію вузу до єдиного Європейського простору вищої освіти.

Змістом вказаних інноваційних заходів є:

 1. Модернізація навчальних планів і програм Київського університету права, що пов'язується із:
  - запровадженням модульно-рейтингових систем вивчення нормативних курсів, що надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів, а також створення ефективної системи ведення поточного контролю за якістю освітнього процесу;
  - використання в процесі викладацької діяльності міжнародних стандартів освіти, що забезпечують врахування особистості студента в процесі викладання навчальних дисциплін, створення умов щодо реального застосування знань студентів та наявності в достатній кількості роздруківок лекцій з тем, що відповідно до навчального плану, виносяться на самостійне опрацювання студентами;
  - диференціація навчальних дисциплін на загальні і спеціалізовані курси, що забезпечує формування широкого кругозору студентів та фахових знань у вузькій сфері юриспруденції відповідно до вимог розвитку суспільства та потреб народного господарства у фахівцях відповідного профілю;
  - наявність спеціально розроблених пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських та практичних занять з нормативних юридичних дисциплін;
  - запровадження нових навчальних спеціалізованих курсів та розробка комплектів навчальних матеріалів, що надають можливість отримати більш ґрунтовні знання в сфері авторського, транспортного, корпоративного, канонічного, звичаєвого та інших сфер знань, що носять міждисциплінарний характер та є актуальними на сьогодні не лише на теренах України, але і в межах країн Європейського союзу;
  - введення нових навчальних дисциплін та підготовка методичних матеріалів із курсів: "Основи порівняльного правознавства" та "Основи нормопроектування та юридичної техніки", що надають змогу студентам оволодіти знаннями щодо основ співвідношення правових норм та інститутів на національному та міжнародному рівнях, а також застосування правил побудови проектів юридичних документів та уніфікації нормативно-правової бази і процесу її підготовки;
  - створення умов щодо самоорганізації студентства шляхом діяльності студентського парламенту та студентського наукового товариства, що наділені широкими статутними можливостями щодо самоврядування студентства як в сфері навчання, так і відпочинку.
 2. Підготовка та видання нового покоління підручників за два останні роки:
  - весь комплекс підручників, що підготовлені викладачами вузу (список додається) можна охарактеризувати як посібники нового покоління, що мають як енциклопедичний, так і загально науковий, фаховий характер;
  - підручники складені фахівцями, що мають значний практичний і викладацький досвід роботи і є викладачами Київського університету права;
  - підручники, що мають статус "Рекомендовані Міністерством освіти і науки України", використовуються в усіх профільних закладах України.
  - підручники враховують наукові надбання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
  - підручники мають електронний варіант, розрахований на дистанційне навчання, а також на можливість навчання за допомогою новітніх телекомунікаційних систем;
  - ряд підручників були удостоєні різноманітних державних та недержавних відзнак і премій; майже на всі підручники в засобах масової інформації були опубліковані позитивні рецензії, що підготовлені провідними діячами у сфері науки та освіти;
  - на основі освітянських традицій КУП відроджене Київське правниче товариство, яке в щорічному правничому альманасі відображає наукові здобутки викладачів КУП у тому числі і у сфері підготовки нових підручників.
 3. Розробка програм для технічних засобів навчання:
  - поточне розширення електронних варіантів текстів лекцій з нормативних курсів, що вміщуються в комп'ютерних програмах. Це надало змогу сформувати комплексну систему навчальних матеріалів та лекцій, що мають електронний варіант фіксації та збереження;
  - наявність можливості комп'ютерного моделювання ситуацій в галузях процесуального права та судового процесу;
  - поширення активних форм навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, моделювання судових процесів та дебатів сторін, створення практичних ситуацій із розподілом ролей, проведення науково-практичних обговорень суспільно-політичних проблем;
  - можливість використання відео й аудіотехніки в процесі проведення занять з кримінології, криміналістики та судової медицини;
  - запровадження дистанційних форм навчання, що надають змогу студентам, які проживають (перебувають) поза межами м. Києва оволодіти фаховими знаннями за допомогою телекомунікаційних систем;
  - забезпечення доступу та надання методичної допомоги щодо користування мережею Інтернет, яка надає можливість користуватися бібліотечними фондами провідних наукових бібліотек України, Росії, Білорусі, Прибалтики та інших країн;
  - розширення співробітництва із науковими центрами, навчальними закладами та бібліотечними установами на основі комплексу договорів про співпрацю;
  - використання новітніх телекомунікаційних систем "Право" та "Освіта";
  - можливість не лише теоретичного оволодіння знаннями в сфері криміналістики та судової медицини, але і їх реальна практична апробація в спеціально створеному кабінеті, що обладнаний сучасною аудіо- та відеотехнікою (триматрична відеокамера, відеоштатив, камерне світло, відеомагнітофон, телевізор, цифрова відеокамера та фотоапарат), криміналістично-дослідницькою та пошуковою технікою, уніфікованими слідчими валізами, репродукційною установкою "Єль", учбовим полігоном "житлова квартира" та муляжами трупів;
  - впровадження сучасних лінгафонних технічних засобів для вивчення іноземних мов, створення сучасного лінгафонного кабінету на 16 місць, що обладнаний сучасною аудіо- та відеоапаратурою;
  - популяризація спортивно-оздоровчих програм і курсів (аеробіка, шейпінг, бокс, футбол, волейбол, баскетбол), проведення яких забезпечується на базі власних спортивного залу та спортивних майданчиків;
  - поєднання навчального процесу із культурними студентськими програмами на базі власного приміщення та аудіоапаратури.
 4. Розвиток програм роботи із обдарованою молоддю:
  - організація та забезпечення участі студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах як із профільних навчальних дисциплін, так і в рамках спортивних змагань, конкурсів краси та ін.;
  - проведення власних конференцій та методологічних семінарів під патронатом ректорату Київського університету права та Студентського наукового товариства. Гордістю та доброю традицією університету стали Міжвузівська наукова конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку", а також цикл методологічних семінарів.
  - залучення студентів та аспірантів КУП до участі у розробці аналітичних матеріалів щодо поточного розвитку законодавчої бази в Україні;
  - залучення кращих студентів для проходження навчально-виробничої практики та стажування в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України із подальшими перспективами наукової роботи та вступу до аспірантури;
  - запровадження пільгових умов навчання в аспірантурі КУП для кращих студентів університету із подальшим їх працевлаштуванням у навчальному закладі;
  - активізація співпраці із іншими вузами як на території України, так і за її межами щодо обміну студентами та проходження стажування.
 5. Інноваційні моделі управління якістю знань на основі єдиних підходів до формування комплексу стандартів:
  - запровадження та популяризація дистанційної форми навчання на базі КУП і всіх філіалів (м. Рівне, м. Ужгород, м. Сімферополь);
  - базування навчального процесу на досягненнях наукової думки Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
  - використання монографічних праць співробітників Інституту в навчальному процесі;
  - надання можливості студентам займатися науковою творчістю в сфері правознавства;
  - підготовка студентами статей до енциклопедичних фахових видань в Україні;
  - випуск власного фахового видання "Часопис Київського університету права";
  - можливість опублікування кращих студентських робіт у фахових виданнях: "Часопис Київського університету права", аспірантському збірнику "Держава і права" та інших;
  - проведення переддипломної практики студентів у відповідних відділах Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 6. Інтеграція навчальних планів і програм у співпраці із зарубіжними навчальними закладами для навчання і стажування студентів за кордоном:
  - активізація міжнародного співробітництва із науковими центрами і вузами іноземних держав, обмін викладачами та студентами;
  - залучення іноземних фахівців (Росія, Англія) для викладання курсу лекцій з проблем порівняльного правознавства та праворозуміння;
  - участь викладачів КУП у міжнародних конференціях та семінарах, що присвячені проблематиці розвитку навчального процесу, участі у Болонському процесі та активізації інтеграційного руху до Європейського простору вищої освіти.

     Враховуючи вищезазначене, можливо зробити висновок про те, що Київський університет права є навчальним закладом, що забезпечує впровадження новітніх, прогресивних технологій навчання в процесі підготовки фахівців у сфері правознавства та знаходиться на шляху інтеграції до Європейського простору вищої освіти відповідно із вимогами Болонського процес
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28